Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!


Utvärdera om regeringens politik leder mot klimatmålen

Ta chansen att göra din praktik hos ett spännande expertorgan med fokus på klimatpolitiska frågor! Klimatpolitiska rådet ansvarar för att analysera hur regeringens politik stämmer överens med de nya klimatmålen. Rådets kansli erbjuder en utvecklande praktikplats för dig som studerar på avancerad nivå och är intresserad av klimatpolitik och klimatomställning.

Om du inte hört talas om Klimatpolitiska rådet tidigare

Klimatpolitiska rådet bildades den 1 januari 2018 med uppgift att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat. Uppdraget att granska regeringens samlade politik understryker klimatfrågans breda och tvärsektoriella karaktär. Att nå målen om ett fossilfritt samhälle utan några nettoutsläpp av växthusgaser inom 25 år innebär en omfattande samhällsförändring i ett komplext samspel mellan mängder av olika faktorer, aktörer och drivkrafter. Klimatfrågan spänner därmed också över i princip samtliga vetenskapliga fält. Det klimatpolitiska rådet består av personer med bred tvär- och mångvetenskaplig kompetens inom naturvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora och teknikvetenskap.

Vad blir mina arbetsuppgifter?

Klimatpolitiska rådets kansli har fyra heltidsanställda. De tar fram underlag, driver den löpande verksamheten, sköter kontakten med andra myndigheter och skriver i samarbete med rådets ledamöter den årliga rapporten där det utvärderas om regeringens samlade politik leder mot klimatmålen eller inte.

Som praktikant på Klimatpolitiska rådets kansli blir du en viktig del av verksamheten. Du kommer att delta i arbetet med att göra en bedömning av regeringens fyraåriga klimathandlingsplan samt i framtagandet av rapporten för 2020 där regeringens klimatpolitik utvärderas. Du kommer att delta i möten med andra myndigheter och aktörer samt utföra en bred omvärldsbevakning med fokus på klimatpolitik och klimatomställning..

För att trivas och utvecklas i rollen ser vi gärna att du

  • Har ett intresse för klimatpolitik och klimatomställning
  • Är i slutet på din utbildning och läser på avancerad nivå inom exempelvis samhällsvetenskap, statistik, ekonomi eller naturvetenskap
  • Skriver obehindrat och korrekt på både svenska och engelska
  • Är bekväm med att analysera och använda kvantitativ eller kvalitativ metod

Klimatpolitiska rådets kansli erbjuder

  • Intressanta och samhällsnyttiga arbetsuppgifter
  • Kvalificerat utredningsarbete
  • Ett bra arbetsklimat och en god arbetsmiljö
  • Goda förutsättningar till kompetensutveckling

Villkor

Arbetsplats: Klimatpolitiska rådets kansli på Drottninggatan i Stockholm.
Praktikperiod: Våren 2020, 20 veckor på heltid (30 hp) från terminsstarten.
Handledning: Du handleds av Hanna Brolinson, som är utredare på Klimatpolitiska rådet.
Ersättning: Praktikplatsen är obetald och ska genomföras inom dina studier för att vara poänggrundande och studiemedelsberättigande.

Se alla uppdrag

Ansökan har stängt

Du hittar aktuella annonser här!