Examensarbete med VafabMiljö och Mälarenergi

Befinner du dig i slutet på dina studier och är intresserad av att skriva exjobb inom avfall och energi? VafabMiljö och Mälarenergi har flera spännande uppsatsförslag grundade i systemperspektiv där du kan göra en värdefull insats för att fortsätta utveckla återvinningen och förbättra avfallshanteringen!

Om VafabMiljö och Mälarenergi

VafabMiljö

VafabMiljö är ett Kommunalförbund bildat av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun. De arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering och återvinning för regionen som omfattar ca. 330 000 människor och 16 000 företag som genererar avfall.

VafabMiljös uppdrag är att ta hand om detta avfall på ett miljöriktigt sätt. Målet är i första
hand att avfallsmängderna ska minskas, det återstående avfallet ska betraktas som en resurs och återvinnas så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. VafabMiljö arbetar även med att transportera avfall från industrier och företag. De viktigaste värdena i deras arbete är uthållig miljöhänsyn, bra service, god kvalitet, hög effektivitet, stort engagemang och stor kompetens.

Mälarenergi

Mälarenergi ägs av Västerås stad och levererar el, värme, vatten, energitjänster, kyla och snabba kommunikationslösningar till kunder i Mälardalen. Dessutom säljer de el till privat- och företagskunder i hela Sverige. För att möta framtidens utmaningar vill Mälarenergi vara delaktig i att utveckla nya infraservicelösningar för ett hållbart samhälle. Ett mål är att 2030 ska produktionen av el och fjärrvärme generera noll utsläpp av fossila växthusgaser och då krävs att det restavfall som genereras i samhället inte heller innehåller fossilt ursprung. Mälarenergi hanterar idag regionens restavfall genom förbränning och återvinner energin i restavfallet till el och fjärrvärme. Både Vafab Miljö och Mälarenergi AB har målsättningar att reducera mängden restavfall och öka utsorteringen av framförallt matavfall och plastförpackningar ur hushållens restavfall.

Vad får jag göra och lära mig under examensarbetet?

Nu söker VafabMiljö och Mälarenergi studenter intresserade av ett systemperspektiv på avfall och energi. Ett huvudtema är olika scenarier kopplat till både tekniska och beteendemässiga lösningar för ökad sorteringsgrad och därmed möjlighet till ökad återvinning, t.ex. att bygga en ny gemensam sorteringsanläggning som kan hantera utsortering från hushållens restavfall.

Nedan är frågeställningar som helt eller delvis skulle kunna undersökas inom ramen för exjobbet:

 • Vad skulle en gemensam sorteringsanläggning innebära? Ska vi bygga en helt ny eller utveckla den som Mälarenergi redan har (analysera samhällsekonomiskt med tanke på att vi redan byggt en).
 • Redovisa andra befintliga sorteringsanläggningars mål och ambition. Beskriva syfte och varför ägarna beslutat att investera i en sådan anläggning.
 • Beräkna utsläppsnivåer för behandlingen av avfall efter en sorteringsanläggning är byggd.
 • Om vi antar att människan kan ha nått sitt max i utsortering av matavfall och förpackningar – är det möjligt att få människorna att prestera 50 % bättre? Vad kostar det i form av informationsinsatser, utbyggd infrastruktur etc. i jämförelse med att bygga en gemensam eftersorteringsanläggning?
 • Om alla får bostadsnära/fastighetsnära insamling – hur många steg närmare målet kommer vi med det?
 • Om det blir en maskinell utsortering av hushållsavfallet är det ändå viktigt att upprätthålla minst den nivå av utsortering vi har idag. Finns det en risk att människorna förändrar sitt beteende och slutar sortera?
 • Om det kommer krav på att sluta förbränna plast: Analysera vilka konsekvenser det får för Vafab Miljö, respektive Mälarenergi (dvs. konsekvenser för de befintliga avfalls- och energisystemen) i en lokal scenarioanalys för oss som är verksamma i Västmanland i end-of-life treatment av avfall.

Kompetenser och färdigheter

Vi arbetar med inkluderande rekrytering och är övertygande om att våra olikheter är styrkor för att bygga ett hållbart samhälle. För att besvara frågeställningarna ovan tror vi att du behöver en generellt god kunskap om miljö och klimatfrågor samt förståelse för systemperspektivet avseende hur avfallsbranschen och energisystemet hänger ihop genom energiåtervinning. Utöver det är kompetenserna vi söker för just denna roll:

 • Pågående masterstudier i ett ämne som är kopplat till naturvetenskap/miljövetenskap/samhällsplanering eller motsvarande
 • Utmärkta kunskaper i engelska och svenska i tal och skrift
 • Grundläggande kunskap om företags-/nationalekonomi är meriterande
 • Erfarenhet av ekonomiska kalkyler är meriterande
 • Förkunskap om de mål och krav som finns nationellt som påverkar avfalls- och energibranschen (t.ex. Agenda 2030, klimatlagen), är meriterande
 • För rollen tror vi också att det är viktigt att du är strukturerad, initiativtagande och nyfiken.

Villkor

Uppsatsperiod: Våren 2022, 20 veckor (30 hp). Om du har andra önskemål kan du ange dessa i din ansökan.
Placering: VafabMiljös och Mälarenergis kontor i centrala Västerås, eller på distans.
Handledning: Du handleds av Marianne Allmyr (Mälarenergi) och Johanna Olsson (VafabMiljö)
Ersättning: Examensarbetet är obetald och bör genomföras inom ramen för dina studier.

Resersättning ingår för eventuella resor inom projektet.

Kontaktperson

Namn: Julia Labbart

Email: julia.labbart@sustainergies.se

Gå direkt till ansökan
Se alla uppdrag

Ansök nu!

Vi ser fram emot att lära känna dig bättre! Eftersom vi rekryterar kompetensbaserat tar vi inte
emot några personliga brev, istället har vi valt specifika frågor för uppdraget. Alla ansökningar tas
emot genom formuläret där du också kan ladda upp CV/LinkedIn-profil.

Gå direkt till ansökan

Deadline: 2021-11-28, eventuell löpande tillsättning

Vi ser fram emot din ansökan